Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia MX Otopit Toruń odbędzie się w dni 6 lutego 2019 na świetlicy w Głażewie. Pierwszy termin godz. 18:00, drugi 18:30.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MX OTOPIT TORUŃ

Świetlica Głażewo (Głażewo 16, 86-260 Unisław)

06.02.2019 r.

1 termin: godz. 18:00

2 termin: godz. 18:30

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Wyborczego.
 4. Wybór Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie powodu i celu zebrania.
 7. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Stowarzyszenia MX Otopit Toruń.
 8. Wybór nowych członków Zarządu Stowarzyszenia MX Otopit Toruń.
 9. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MX Otopit Toruń.
 10. Wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski i dyskusja o planach na rok 2019..
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MX OTOPIT TORUŃ

Świetlica Głażewo (Głażewo 16, 86-260 Unisław)

06.02.2019 r.

1 termin: godz. 18:00

2 termin: godz. 18:30

 1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Właściwości i kompetencje walnego zebrania określa statut Stowarzyszenia.
 3. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminie i miejscu nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem się.
 5. Walne zebranie otwiera przedstawiciel zarządu Stowarzyszenia, a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania w głosowaniu jawnym.
 6. Kompetencje i obowiązki przewodniczącego:

-prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,

-przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad zebrania oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,

-wybór Sekretarza,

-sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,

-udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

-sprawowanie pieczy nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,

-ustalenie sposobu i kolejności głosowania,

-podejmowanie innych czynności wynikających z Regulaminu walnego zebrania,

-po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie walnego zebrania,

-sporządzenie i podpisanie protokołu – wspólnie z sekretarzem zebrania;

-protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

-przygotowanie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli na walnym zaszły zmiany, które trzeba zgłosić do Sądu.

7. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w walnym zebraniu, każdy z pełnoletnich członków posiada prawo do jednego głosu. Członkami zwyczajnymi są: założyciele oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia.

8. Głosowania inne niż wybór władz Stowarzyszenia odbywają się jawnie.

9. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach – objętych porządkiem obrad, jak też zgłoszonych na zebraniu.

10. W przypadku braku kworum, po konsultacji z sekretarzem, przewodniczący wyznacza termin zebrania w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

11. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w statucie. Nadzwyczajne walne zebranie może odbywać się w każdym czasie i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

12. Do nadzwyczajnego walnego zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

13. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek zarządu lub grupy 5 członków Stowarzyszenia.

14. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.

15. Regulamin uchwalony przez walne zebranie w dniu 06.02.2019 r.  wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia